PDF letöltés

 

2022. áprilisi verzió

 

1. cikk – Általános rész

 

1.    A Nedis Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaságot a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága tartja nyilván Cg. 01-09-164680 cégjegyzékszám alatt. A Nedis Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság székhelye 1191 Budapest, Corvin Krt. 7-13, irodái a társaság székhelyével azonos címen találhatók (a továbbiakban: „Nedis”).

 

2. cikk - Meghatározások

 

A jelen általános szerződési feltételekben (a továbbiakban: „ÁSZF”) az alábbi kifejezések az alábbi jelentéssel bírnak:

 

1.    Eladó: a Nedis, függetlenül attól, mely cégnév alatt működik.

 

2.    Teljesítés: a Termékek szolgáltatása (leszállítása) a Vevőnek.

 

3.    Vevő: bármely természetes vagy jogi személy, továbbá egyéni vállalkozó, egyéni cég, aki adásvételi vagy más szerződést köt az Eladóval és/vagy olyan személy, akihez az Eladó jelen az ÁSZF 4. cikke szerint Felhívást intézett. 

 

4.    Szellemi Tulajdonjog („SzT”): bármely szellemi alkotás, továbbá a Ptk. 2:55. § szerinti jogvédelem, valamint  a szerzői jog és az iparjogvédelem tárgyai, különösen a szabadalom, védjegy, szolgáltatásokra vonatkozó védjegy, kereskedelmi nevek, védjegylajstrom, formatervezési minta, üzleti név, szerzői jog, adatbázisokra vonatkozó jog, formatervezési mintákra vonatkozó jog, találmányok, üzleti titok, know-how, valamint bármilyen más szellemi tulajdonjog vagy érdekeltség, amely a Termékekre vagy az Eladó által szolgáltatott vagy használt bármilyen más anyagra vonatkozik vagy azokban testesül meg.

 

5.    Termékek: az Eladó által a Vevőnek szerződés alapján értékesített (vagy adott esetben értékesítésre ajánlott) termékek.

 

6.    Felhívás: az Eladó által a (potenciális) Vevőnek bármilyen formában a Termékek értékesítésére ajánlati kötöttség nélkül tett ajánlat, függetlenül attól, hogy az tartalmaz vagy nem tartalmaz árajánlatot;  

 

7.    Műszaki RMA (Termék-visszaküldési Engedély); Termék-visszaküldési Engedély (Return Material Authorisation) műszaki hiba miatt a 11. cikk 1. pontjában rögzített rendelkezések szerint;

 

8.    Kereskedelmi RMA (Termék-visszaküldési Engedély); Termék-visszaküldési Engedély (Return Material Authorisation) műszaki hibán kívüli egyéb okból a 11. cikk 1. pontjában rögzített rendelkezések szerint.

 

3. cikk – Alkalmazási kör

 

1.    A jelen ÁSZF kerül alkalmazásra minden olyan (disztribúciós) szerződésre, megrendelésre, Felhívásra, ajánlatra és/vagy szélesebb értelemben minden olyan jogviszonyra, mely alapján az Eladó Termékeket értékesít a Vevőnek vagy amely alapján a Vevőnek történő értékesítésre Felhívást intéz a Vevőhöz. Az Eladó kifejezett, írásos elfogadó nyilatkozata hiányában a Vevő általános szerződési feltételei nem válhatnak az ÁSZF részévé. Az Eladó ettől kifejezetten eltérő írásos nyilatkozata hiányában az ÁSZF-nek és az ÁSZF hatálya alatt létrejött szerződésnek nem válnak tartalmává az olyan szokások, amelynek alkalmazásában az Eladó és a Vevő korábbi üzleti kapcsolatukban megegyeztek, és az olyan gyakorlatok, amelyet egymás között kialakítottak. Az Eladó ettől kifejezetten eltérő írásos nyilatkozata hiányában az ÁSZF-nek és az ÁSZF hatálya alatt létrejött szerződésnek nem válnak tartalmává az adott üzletágban a hasonló jellegű szerződés alanyai által széles körben ismert és rendszeresen alkalmazott szokások.

 

2.    Az Eladó és a Vevő kizárólag akkor térhetnek el a jelen ÁSZF-től, ha egy konkrét szerződés, Felhívás vagy jogviszony vonatkozásában a Nedis ügyvezetője vagy meghatalmazott képviselője ehhez írásban kifejezetten hozzájárul, konkrétan megjelölve jelen ÁSZF azon rendelkezését, amelytől az eltéréshez hozzájárul. Az ilyen eltérések egyéb (jövőbeli) szerződésekre, Felhívásokra és/vagy jogviszonyokra nem hatályosak.

 

3.    Az Eladó jogosult jelen ÁSZF módosítására vagy kiegészítésére. A jelen ÁSZF módosítása vagy kiegészítése köti a Vevőt, de csak a módosításnak vagy kiegészítésnek az Eladó honlapján és webáruházában történő közzétételét követően.  

 

4. cikk – Szerződés 

 

1.    Az Eladó által a Termékeknek a Vevő számára történő értékesítésére vonatkozó minden javaslat Felhívásnak és nem szerződés megkötésére irányuló jognyilatkozatnak (ajánlatnak) minősül, kivéve az exckluziv árajánlatokat, amelyeket ajánlatnak kell tekinteni.

 

2.    Szerződés csak attól az időponttól jön létre, amikor a Vevő elfogadja a jelen ÁSZF-et és miután az Eladó írásban elfogadja a Vevő megrendelését (mely megrendelés a Vevő által tett ajánlatnak minősül, függetlenül attól, hogy a megrendelés az Eladónak a Vevőhöz intézett előzetes Felhívásán alapult, vagy sem).

 

3.    A megrendeléseket elektronikus úton, olyan eszközök használatával kell leadni, mint az EDI (elektronikus adatcsere) vagy az Eladó webáruházán keresztül. Amennyiben az Eladónak a rendelés feldolgozásához manuális módszert kell alkalmaznia, úgy az Eladónak jogában áll kezelési költséget felszámítani. A megrendeléshez a Vevő egyedi ügyfélszámot és bejelentkezési kódot kap. Ezek a bejelentkezési adatok nem adhatók át harmadik személynek vagy a Vevő szervezetén kívüli személynek.

 

4.    Az Eladó a Termék-információkat honlapján teszi elérhetővé. Az ilyen Termék- információk minden esetben és kizárólag csak jelzésként vagy illusztrációként szolgálnak és nem eredményeznek kötelezettséget az Eladóra nézve.  

 

5.    Az Eladó fenntartja a jogot arra, hogy saját belátása szerint megrendeléseket visszautasítson, illetve többletdíjat számítson fel, mely többletdíjat a Vevőnek jóvá kell hagynia. Amennyiben a Vevő nem fogadja el az Eladó által felszámított többletdíjat, úgy az Eladónak jogában áll a megrendelést visszautasítani. A megrendelések elfogadása feltételekhez köthető, ilyen például – különösen, de nem kizárólagosan – a teljes ár vagy az ár egy részének előre történő kifizetése. 

 

6.    Amennyiben egy konkrét Termékre vonatkozó megrendelés elfogadása bármilyen okból nem lehetséges, az Eladó – amennyiben ez ésszerűen lehetséges – egyeztet a Vevővel egy alternatív Termék szállításáról. Az Eladó és a Vevő a jelen ÁSZF-ben foglalt eljárás betartásával állapodik meg az alternatív megrendelésről.  

 

7.    A Vevő a megrendelésében tett nyilatkozatához kötve marad és azt nem vonhatja vissza, függetlenül attól, hogy hogyan tette azt meg az Eladónak. Az Eladó köteles az általában elvárható intézkedéseket megtenni annak érdekében, hogy kettő (2) munkanapon belül visszaigazolja, el tudja-e fogadni a megrendelést vagy sem. 

 

8.    Valamely megrendelésnek a Vevő által történő módosítására és/vagy (részleges) törlésére – az Eladó belátása szerint – az Eladó írásban megadott engedélyével és azzal a feltétellel kerülhet sor, hogy az Eladó által elvégzett tevékenységekkel kapcsolatban már felmerült költségeket a Vevő maradéktalanul kiegyenlíti. Ilyenkor az Eladó minden esetben jogosult bármely (többlet) költséget a Vevőre hárítani és a Teljesítés idejét újra meghatározni. 

 

9.    A Vevő köteles haladéktalanul megadni az Eladónak minden olyan információt, amelyet az Eladó szükségesnek tart, illetve amely információ a szerződés teljesítéséhez indokoltan szükségesnek tekinthető. Amennyiben a szerződés teljesítéséhez szükséges információk nem állank megfelelő időben az Eladó rendelkezésére, az Eladónak jogában áll a szerződés teljesítését elhalasztani és/vagy a számára a késedelem miatt felmerült többletköltségeket az Eladó szokásos díjaival számítva a Vevőre hárítani. 

 

10.    Az Eladó vagy az Eladó képviselőjeként eljáró más személyek által vállalt bármilyen többletkötelezettség és/vagy megállapodás csak akkor köti az Eladót, ha ezeket a kötelezettségvállalásokat és/vagy megállapodásokat az Eladó ügyvezetője vagy meghatalmazott képviselője a Vevő részére írásban megerősíti.   

 

11.    Ha a szerződés teljesítése során valamelyik fél a másik fél bizalmas információihoz – így például a marketing- és az üzleti terveihez – hozzáférhet, a hozzáféréssel rendelkező fél köteles ezeket az információkat bizalmasan és üzleti titokként kezelni. A jelen ÁSZF hatálya alatt a Vevővel kötött szerződés feltételei – beleértve, de nem kizárólagosan a pénzügyi feltételeket és a szerződésből vagy az ahhoz kapcsolódó jelentésekből származó információkat – bizalmas információnak minősülnek. A felek kötelezettséget vállanak arra, hogy garantálják a bizalmas információk bizalmasságát és titkosságát és biztosítják, hogy saját maguk, alkalmazottaik és más beosztottjaik megőrzik a bizalmas információk bizalmasságát és titkosságát és a bizalmas információkat nem másolják, nem publikálják, harmadik személynek nem adják át, illetve nem használják fel (a jelen feltételektől eltérően). A felek vállalják, hogy biztonsági eljárásokat és intézkedéseket vezetnek be és tartanak fenn az adatcsere védelme érdekében a jogosulatlan hozzáférés, módosítás, megsemmisülés, elvesztés és/vagy egyéb jogosulatlan felhasználás kockázataival szemben. Minden megadott információt úgy kell tekinteni „ahogy van”. Az információt feltáró fél vagy adott képviselői semmilyen esetben sem felelősek az információk hibáiért vagy hiányosságaiért. A titoktartási kötelezettség a jelen ÁSZF hatálya alatt létrejött szerződés megszűnését követően is fennáll. Ha a Vevő hozzáférést kap az Eladó személyes adataihoz, vagy az Eladó hozzáférést kap a Vevő és/vagy a Vevő vásárlóinak személyes adataihoz, úgy az Eladó erre irányuló igénye esetén a Vevőnek haladéktalanul el kell fogadnia az Eladó Vevő rendelkezésére bocsátott adatfeldolgozási szerződésének rendelkezéseit, egyebekben a Vevő és az Eladó a GDPR rendelkezéseinek megfelelően járnak el.

 

5. cikk - Árak

 

1.    Eltérő írásbeli megállapodás hiányában az Eladó által – akár a Felhívásban, akár más módon – közölt minden ár magyar forintban (HUF) értendő.  

 

2.    Eltérő írásbeli megállapodás hiányában a Vevő által az Eladónak fizetendő ár nem tartalmazza az általános forgalmi adót (ÁFÁ-t), az egyéb forgalmi adókat vagy vámokat, továbbá nem tartalmaz semmilyen egyéb költséget, pl. a 6. cikk 3. pontjában foglalt költségeket. A Vevő köteles az ÁFÁ-t, az egyéb forgalmi adókat, illetve vámokat a vételáron felül megfizetni.
Amennyiben az adó- vagy vámhatóságok bármilyen okból úgy határoznak, hogy
(1) az Eladó a Vevő helyett importőrként jár el, illetve a korábbiakban importőrként kellett volna eljárnia , VAGY
(2) az Eladónak ÁFA-kötelesként kellett volna kezelnie az ügyletet, 
és az (1) vagy (2) bekezdésben írtakból eredően (visszamenőlegesen) ÁFÁ-t (ideértve az import ÁFÁ-t is), egyéb forgalmi adót vagy vámot vet ki (ideértve a késedelmi kamatot és bírságot is) az Eladóra, a Vevő köteles az Eladónak megtéríteni az ilyen adókivetésből, illetve adómegállapításból eredő vagy azok következtében felmerülő minden kárt (pl. pótlólagosan kivetett ÁFÁ-t és vámot, stb.).

 

3.    Az Eladó által megadott árak csak a megrendelés 4. cikk 2. pontja szerinti Eladó általi elfogadása esetén kötik az Eladót. 

 

4.    Az Eladónak jogában áll módosítani az árakat előre nem látható, rajta kívül álló körülmények felmerülése esetén, ideértve különösen, de nem kizárólagosan az Euró vagy a Forint leértékelését, a nyersanyagárak növekedését vagy a szállítási költségek növekedését.

 

5.    A fenti 4. pontban írt eseteket meghaladóan, amennyiben a Vevő keretszerződés keretében több több alkalommal vásárol, az Eladónak  bármikor jogában áll az alkalmazandó árakat módosítani oly módon, hogy tájékoztatja a Vevőt az új vásárlásokra vagy rendelésekre vonatkozó, a tájékoztatás időpontjától alkalmazásra kerülő  árakról. A jelen pont alapján történő módosítás esetén a Vevő jogosult a keretszerződés alapján létrejött szerződést felmondani, ha a legutóbb alkalmazott árakhoz képest több mint 5%-os emelkedés következik be, és az emelés nem az 5. cikk 4. pontjában írt előre nem látható körülmények következében történt. 

 

6.    Az Eladó fenntartja magának az árváltoztatáshoz való jogot, különösen amennyiben beszállítói oldalról történő áremelés és/vagy az árfolyamváltozás következtében költségnövekedés lépne fel. A Vevő által megrendelt és az adott megrendelésben szereplő termékeket azonban a Vevő által adott megrendelés időpontjában közzétett árakon értékesíti az Eladó a Vevőnek. 

 

6. cikk – Teljesítés

 

1.    A Teljesítés Eladó által megjelölt időpontja csak tájékoztató jellegű; nem tekinthető kötelező érvényű teljesítési határidőnek. Ezektől az Eladó által megjelölt időpontoktól való eltérés nem jogosítja fel a Vevőt kártérítési igény érvényesítésére, a szerződéstől történő elállásra vagy a szerződés felmondására, kivéve, ha a szerződésben a felek kifejezetten eltérően állapodtak meg. 

 

2.    A Teljesítés megjelölt időpontjának megvalósulása mindenkor a szükséges felhatalmazások, engedélyek vagy licencek – mely dokumentációk benyújtása a Vevő kötelezettsége – időben történő kézhezvételétől és a Vevő  fizetési vagy bármilyen egyéb kötelezettségek határidőre történő teljesítésétől függ. Amennyiben ezek a feltételek (illetve a feltételek valamelyike) nem teljesül(nek), az Eladó az érintett Teljesítési időpontokat megfelelően módosíthatja. 

 

3.    Az Eladó megrendelés elfogadását visszaigazoló eltérő nyilatkozata hiányában minden szélesebb értelemben vett járulékos költséget, így például a Teljesítéssel kapcsolatos, a biztosítási, adminisztrációs és szállítási költségeket, stb., az Eladó külön (azaz a Termékek/szolgáltatások megállapodás szerinti árán felül) a Vevőre terheli. Amennyiben ilyen többlet-, illetve kiegészítő szolgáltatásról az Eladó úgy gondoskodik, hogy ennek áráról a felek kifejezetten nem állapodnak meg, az Eladónak jogában áll a ténylegesen felmerült költségeket és/vagy az Eladó által általában alkalmazott díjakat felszámítani és a Vevőnek kiszámlázni .  

 

4.    Amennyiben a Termékek szállítása betétdíjas raklapokon történik, a betétdíj költsége a Vevőt terheli.

 

5.    A felek eltérő írásos megállapodása hiányában a Termékek szállítása az Európai Unión belül DAP, az EU-n kívül FCA paritással történik (Incoterms 2020).

 

6.    A Vevő minden esetben köteles a Termékek Teljesítését elfogadni (átvenni), kivéve a csomagoláson anyagi sérülés látható. A Teljesítés elfogadásának (átvételének) megtagadása esetén a Vevőt terheli az Eladónál felmerült minden kár és/vagy költség és az Eladó az ezzel kapcsolatos minden jogszabály által biztosított jogát fenntartja.

 

7. cikk – A kockázat átszállása

 

1.    A kárveszély a Termékeknek a Vevőnek történő birtokba adásával (az EU-n belül) vagy a Vevő által kijelölt személyeknek történő birtokba adásával (az EU-n kívül) száll át a Vevőre.

 

8. cikk – Szellemi Tulajdonjog (“SzT”), harmadik személyek platformjai 

 

1.    A Termékekkel kapcsolatos minden Szellemi Tulajdonjog (SzT) kizárólag az Eladót vagy licencadóit illeti meg. A Vevő tudomásul veszi, hogy minden lehetséges SzT az Eladót illeti és a Vevő  nem követelheti (illetve nem kísérelheti meg követelni) ezeket a jogokat sem perben sem peren kívül, továbbá ezek a jogok nem szállnak át a Vevőre.

 

2.    Amennyiben bármely harmadik személy igényt érvényesít bármely, az Eladót illető SzT bitorlásának lehetősége miatt, az Eladó jogosult az ilyen igénnyel szemben a védekezésre, vagy a harmadik személlyel szemben jogi lépések megtételére, vagy a harmadik személlyel történő megállapodás, illetve egyezség megkötésére. Ezekben az eljárásokban a Vevő köteles teljeskörűen együttműködni az Eladóval.  

 

3.    A Vevő nem végezhet semmilyen változtatást, módosítást az Eladó vagy licencadói által szállított (teljesített) Termékekhez kapcsolódóan vagy azokon, illetve azok csomagolásán, védjegyén, kereskedelmi elnevezésén, és/vagy egyéb megkülönböztető megjelölésen, továbbá nem távolíthatja el ezeket a csomagolásról.

 

4.    Amennyiben kötelezően alkalmazandó jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik, az Eladó kizárja felelősségét a specifikációk, tervek, tervrajzok, modellek, leírások, képek és/vagy egyéb SzT pontatlanságaiból vagy hiányosságaiból származó hibákért vagy károkért/veszteségekért. 

 

5.    Kérésére a Vevő megkapja az Eladó Termékeiről rendelkezésre álló képeket, hang-, szöveg- és videógrafikákat (együttesen: marketing jellemzők), valamint az Eladót és/vagy az Eladó cégcsoportjába tartozó társaságokat illető (bejegyzett) védjegyeket (logókat). A Vevő ezeket a marketing jelemzőket kizárólag a szerződés időtartama alatt és kizárólag a Termékek promóciójára használhatja.

 

6.    Amennyiben a Vevő az Eladó Termékeit harmadik személy platformjain (például az Amazonon) online értékesíti, úgy köteles az Eladó marketing jellemzőit a Termékek leírásába belefoglalni és hirdetéseiben köteles biztosítani a professzionális és teljes körű tájékoztatást a Termékek specifikációiról. Mindemellett a Vevő csak abban az esetben jogosult a Termékek online értékesítésére, ha az megfelel az alábbi szolgáltatási követelményeknek: (i) legfeljebb 72 órán belüli kiszállítás és (ii) szerviz elérhetősége munkaidőben legfeljebb 24 órás válaszidővel.

 

9. cikk – Megfelelőség

 

1.    A Vevő a 6. cikk 5. pontja rendelkezései szerinti Teljesítést követő tíz (10) munkanapon belül köteles minden reklamációját megküldeni az Eladó számára. A reklamációkat írásban kell benyújtani, annak egyértelmű és részletes leírásával együtt. A Vevő köteles a Termékeket a Teljesítéssel egyidejűleg, gondosan, maradéktalanul és haladéktalanul ellenőrizni. Amennyiben az Eladó nem a megfelelő Termékeket vagy a megrendeltnél több Terméket szállított (teljesített), a Vevő köteles ezeket a Termékeket haladéktalanul, de minden esetben az átvételtől számított (10) napon belül visszaküldeni az Eladónak, mely esetben az Eladó megtéríti a Vevőnek a visszaküldés költségét vagy a Vevő első felhívására visszatéríti a Vevőnek az érintett termékek vételárát. 

 

2.    Amennyiben a csomagolás a Teljesítés időpontjában láthatóan sérült, és/vagy a csomagolás megbontott, a Vevő választása szerint megtagadhatja a Teljesítés elfogadását (átvételét) vagy „sérült” megjegyzéssel ellátott elismervény aláírásával elfogadhatja a Teljesítést. A Vevő köteles erről haladéktalanul, írásban tájékoztatni az Eladót. Amennyiben a Vevő a Teljesítést követő öt (5) munkanapon belül nem küldi el az írásbeli tájékoztatást, a későbbiekben ezen az alapon igényt nem érvényesíthet.

 

3.    A Vevő Műszaki RMA (Termék-visszaküldési Engedély) útján, a 11. cikkben ismertetett eljárás betartásával köteles bejelenteni azokat a hibákat, amelyek a Teljesítés időpontjában nem voltak láthatók, illetve amelyeket a Teljesítés időpontjában gondos és időben történt ellenőrzés ellenére sem lehetett észlelni.

 

4.    A Vevő nem jogosult igényt érvényesíteni az Eladóval szemben az Eladó hibás teleljesítése miatt, ha:  
a.    az Eladó nem kapott tájékoztatást a jelen cikkben említett határidőben és/vagy a jelen cikkben meghatározott módon;
b.    a Vevő (megfelelően) nem működik együtt az Eladóval a reklamációk jogosságának kivizsgálásában;  
c.    a Vevő nem megfelelően szerelte fel, kezelte, használta, tárolta vagy tartotta karban a Termékeket, vagy a Terméket nem az Eladó által előírt körülmények között vagy céloknak megfelelően használta vagy kezelte (üzemeltette); és/vagy
d.    a Vevő az érintett Terméket használatba vette.

 

10. cikk – Garancia 

 

1.    Amennyiben kötelezően alkalmazandó jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik, az Eladó a jelen ÁSZF-ben meghatározottakon kívül más garanciát nem nyújt a Vevő részére. Az Eladó nem vállal szavatosságot (garanciát) a Termékek rendeltetésszerű használattól eltérőhasználata esetén , kivéve amennyiben az alábbiak eltérő rendelkezést tartalmaznak. 

 

2.    A Termékek csomagolásán szereplő eltérő megjelölés hiányában az Eladó szavatolja a Vevőnek az Eladó saját márkaneve alatt értékesített Termékek megfelelőségét huszonnégy (24) havi szavatossági idő alatt. Amennyiben a Vevő vásárlója nem minősül a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 3. pontja szerinti fogyasztónak, a Termékekre vonatkozó szavatossági igény elévülési ideje tizenkét (12) hónapra korlátozódik. Amennyiben a használat jellegét (fogyasztó vagy nem fogyasztó) az Eladó vitatja, úgy ennek bizonyítása a Vevőt terheli. A Vevő minden esetben köteles az eredeti számlát/szerződést (annak másolatát) bemutatni. Az Eladónak nincs semmilyen kötelezettsége a Vevővel szemben az adott Termékekkel kapcsolatban a jelen pontban meghatározott idő letelte után.

 

3.    A jelen cikk 2. pontjában foglalt rendelkezésektől eltérően – kötelezően alkalmazandó jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – a fogyóeszközök, azaz a kopásnak kitett, legfeljebb 6 hónapos várható élettartamú Termékek szavatossági ideje, ideértve különösen, de nem kizárólagosan az akkumulátorokat, kábelkötegelőket, bilincseket és porszívó illatosító gyöngyök, valamint az egyéb, 10.000,- Ft-ot meg nem haladó vételárú Termékeket, a Teljesítés napjától számított hat (6) hónapra korlátozódnak.

 

4.    Az egyéb (nem Nedis) márkájú Termékek esetében – kötelezően alkalmazandó jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – az adott termék gyártójának garanciális feltételei érvényesek, olyan mértékben, amennyiben az Eladó ezeket továbbítani tudja. Ezekre a garanciális feltételekre vonatkozó információk a webáruházban, illetve kérésre rendelkezésre állnak. Ilyen gyártói garanciális feltételek hiányában – értelemszerűen – ezekre a Termékekre a jelen cikk 2. és 3. pontjának rendelkezései alkalmazandók. A jelen pontban foglalt rendelkezések azok mellett a jogok mellett érvényesíthetők, amelyek a Vevőt ezeknek a Termékeknek gyártóival szemben megillethetik. 

 

5.    A garanciális igényeket haladéktalanul, írásban kell megküldeni az Eladónak a hiba észlelésétől vagy azon időponttól számított harminc (30) napon belül, amikor a hibát ésszerűen észlelni kellett volna. Ezt a 11. cikkben ismertetett RMA (Termék-visszaküldési Engedély) eljárás betartásával kell lebonyolítani. 

 

6.    Amennyiben az Eladó megítélése szerint az igény jogos és vonatkozik rá a garancia, a Vevő választása szerint: a. a hibás Termék kijavítását kérheti;  b. csere-Terméket vagy -alkatrészeket kérhet; vagy c. az aláírt szerződéstől elállhat és a vételár visszatérítését igényelheti, ha az Eladó a kicserélést nem vállalta, vagy ha a Vevőnek a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. A Vevő választása szerint a hibás Terméket másik egyenértékű termékre cseréli ki. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.  

 

7.    Amennyiben az Eladó előzetes írásbeli engedélye nélkül a Vevő vagy bármely harmadik személy javításokat és/vagy változtatásokat végez (végzett) a Terméken, úgy az Eladót semmilyen garanciális kötelezettség nem terheli.  

 

8.    Nem állapítható meg az Eladó garanciális felelőssége, amennyiben a hiba rongálás, nem rendeltetésszerű vagy nem megfelelő használat, vagy a használati utasítások be nem tartásának, törékeny alkatrészek sérülésének vagy természetes elhasználódás eredménye.

 

9.    A teszteléshez vagy fejlesztéshez készült minták, a Termékek prototípusai és gyártás előtti verziói nem tartoznak a jelen 10. cikkben foglalt garancia alá.

 

10.    Az Eladó kizárólag jelen 10. cikkben foglaltak szerinti garanciális kötelezettséget vállal a Vevővel szemben.

 

11. cikk – A Termékek visszaküldésének feltételei

 

1.    A leszállított Termékek visszaküldése csak műszaki hiba ("Műszaki RMA") és az alábbi eljárás betartása esetén engedélyezett. A leszállított Termékek visszaküldése nem engedélyezett, ha a Vevő nem a megfelelő Termékeket vagy mennyiségeket rendelte meg („Kereskedelmi RMA”).  

 

2.    Műszaki RMA esetén a Vevőnek RMA-t kell létrehoznia (Termék-visszaküldési Engedély iránti kérelmet kell benyújtania) a webáruházon keresztül.

 

3.    Az RMA kérelem beérkezését követően az Eladó elbírálja a kérelmet és tájékoztatja a Vevőt a nyomon követési folyamatról. Az RMA-kérelem jóváhagyása esetén a Vevő RMA-számot kap az Eladótól, amely tartalmazza az arra vonatkozó utasításokat is, hogy hogyan kell eljárni az RMA-kérelemmel kapcsolatban.

 

4.    Az RMA-szám az Eladó által történő kibocsátásától számított harminc (30) napig érvényes. Amennyiben a Vevőt a Termékek visszaküldésére utasították és a Termékeket az itt meghatározott harminc (30) napos időszakon belül nem küldi vissza, úgy az RMA-szám lejár és a Vevőnek új RMA-számot kell kérelmeznie, amely kérelemre a jelen cikkben rögzített eljárást kell alkalmazni. 

 

5.    Az Eladó csak érvényes RMA számmal rendelkező Termékek visszaküldését fogadja el. Az RMA számot jól láthatóan kell a csomagolás külső részén elhelyezni. A szállítás során a nem megfelelő csomagolás miatt felmerült kár esetén az Eladó jogosult a visszaküldés visszautasítására. 

 

6.    Műszaki RMA esetén a Termék Eladó 1191 Budapest, Corvin Krt. 7-13. alatti raktárában történő átvételét követő tíz (10) munkanapon belül az Eladó ellenőrzi, hogy a Terméknek a Vevő RMA-kérelemében jelzett hibája fennáll-e és erre a garancia kiterjed-e. 

 

7.    A felek közti eltérő írásos megállapodás hiányában az Eladó a Termékek visszaküldését a jelen cíkkben rögzített Műszaki RMA-tól eltérő esetben nem fogadja el.

 

8.    Amennyiben egy Termék visszahívás tárgyát képezi, azaz az Eladó egy vagy több meghatározott Terméket az Eladó szervezetén belül alkalmazott eljárás szerint visszahív, úgy az Eladó köteles a Vevőt részletes utasításokkal ellátni és a Vevő köteles ezeket az utasításokat betartani. Az utasítások végrehajtása során a Vevőnél felmerülő minden tevékenység elvégzéséhez és kapcsolódó költség viseléséhez az Eladó előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges, amely csak ésszerű indokok alapján tartható vissza.

 

12. cikk – Felelősség 

 

1.    Kötelezően alkalmazandó jogszabály eltérő rendelkezése hiányában az Eladó kizárólag a saját szándékos kötelességszegéséért vagy súlyos gondatlanságáért felelős a Vevővel szemben.  

 

2.    Amennyiben kötelezően alkalmazandó jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik, az Eladó semmilyen esetben nem vállal felelősséget a Vevővel szemben adatvesztésért, nyereség vagy forgalom, szerződés elvesztéséért / elmaradásáért, elmaradt vagyoni előnyért (elmaradt haszonért), bármilyen egyéb következményi kárért, közvetett vagy egyéb kárért, függetlenül annak okától és függetlenül attól, hogy a vétkes (jogellenes) magatartás (ideértve a gondatlanságot), kötelességszegés vagy egyéb ok következtében merült fel.

 

3.    Amennyiben kötelezően alkalmazandó jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik, az Eladó bármilyen (együttes) felelőssége a felelősségbiztosítása alapján az adott esetben megfizetett összegre korlátozódik. Abban a valószínűtlen esetben, ha a felelősségbiztosítás alapján kifizetés nem történik vagy az nem nyújt fedezetet, az Eladó Vevővel szembeni bármilyen teljes és együttes felelőssége arra az összegre korlátozódik, amelyet a Vevő az Eladónak az állítólagosan (feltételezetten) kárt okozó Termék(ek) ellenében megfizetett, minden más esetben pedig legfeljebb 10.000 euróra korlátozódik. Amennyiben a Vevő Termékeiból egy vagy több Termék hibás, úgy az Eladó felelőssége csak a hibás Termék kijavítására, kicserélésére vagy a hibás Termék vételáráának visszafizetésére terjed ki a fent említett garanciális rendszer szerint, kivéve, ha kötelezően alkalmazandó jogszabály az Eladót ennél többre kötelezi. Jelen rendelkezést kell alkalmazni abban az esetben is, amennyiben a Vevő a Ptk. 6:141. §-ának rendelkezése alapján érvényesít igényt az Eladóval szemben.

 

4.    A Vevő köteles az Eladót kártalanítani, a nem megfelelő tájékoztatásából/kijelentéséből/képviseletéből, jogellenes cselekményeiből és/vagy hibáiból vagy azokkal kapcsolatban közvetlenül vagy közvetve okozott bármilyen jellegű kárért (ideértve a harmadik személyek által támasztott követeléseket is) és/vagy költségekért.  

 

5.    Ha az Eladó bármely Termékkel kapcsolatban tanácsot ad vagy segítséget nyújt a Vevőnek, az ilyen tanácsadásért vagy segítségnyújtásért az Eladót nem terheli felelősség, és a Vevő kötelezettséget vállal arra, hogy az ilyen tanácsadásért az Eladóval szemben igényt nem érvényesít.  

 

6.    Az Eladó nem felel semmilyen olyan kárért, amely megrendelések félreértéséből, torzulásából, késedelméből vagy olyan megrendelésből származik, mely az internet vagy bármilyen más kommunikációs eszköz a Vevő és az Eladó vagy az Eladó és harmadik személy közötti nem megfelelő használata miatt következik be. 

 

7.    Semmilyen kártérítési igény nem tekinthető az Eladó részéről elismertnek az Eladó kifejezett írásbeli elismerő nyilatkozata hiányában.

 

8.    Az ÁSZF jelen cikke alatti és egyéb rendelkezései közötti bármilyen ellentmondás esetén a jelen cikk rendelkezését kell alkalmazni. 

 

9.    Amennyiben a Vevő elmulasztja haladéktalanul, de legkésőbb a veszteséget okozó esemény bekövetkeztéről történt tudomásszerzéstől (vagy attól az időponttól, hogy arról ésszerűen tudomást szerezhetett volna) számított egy (1) hónapon belül a veszteséget okozó eseményről írásban értesíteni az Eladót, úgy a Vevő minden lehetséges kártérítési igényét elveszti. A kártérítési igény minden esetben elévül, ha a Vevő a veszteséget okozó esemény bekövetkeztétől számított hat hónapon belül nem indít bírósági eljárást az Eladóval szemben.

 

13. cikk – A tulajdonjog fenntartása és biztosíték

 

1.    Az Eladó fenntartja az általa szállított Termékekre vonatkozó tulajdonjogát mindaddig, amíg a Vevő maradéktalanul nem teljesíti az Eladónak járó minden fizetési kötelezettségét. Amennyiben az Eladó ezt szükségesnek tartja, jogosult megkövetelni, hogy a Vevő fizetési kötelezettségei teljesítésére biztosítékot nyújtson. 

 

2.    Az Eladó tulajdonjoga fenntartásának időtartama alatt a Vevő köteles megakadályozni a tulajdonjog fenntartással érintett Termék egyéb áruval (árukkal), dologgal (dolgokkal) történő összekapcsolását (egyesítését, összevegyítését), illetve azok feldolgozását, átalakítását vagy összeépítését és köteles különös gondossággal eljárni annak érdekében, hogy az Eladó tulajdonjogából eredő igényeket az Eladó érvényesíteni tudja.

 

3.    A jelen cikk 1. pontja első mondatában írt rendelkezés ellenére a Vevő jogosult a Termékeket harmadik személyeknek értékesíteni, de kizárólag a szokásos üzleti tevékenységének keretei között.  

 

4.    Ha a Vevő nem teljesíti, vagy ha ésszerűen fennáll a veszélye annak, hogy a Vevő nem fogja teljesíteni a jelen cikk fenti rendelkezései alapján az Eladóval szemben fennálló kötelezettségeit, úgy az Eladónak a Ptk. 5:6. §-a rendelkezéseinek betartásával jogában áll a tulajdonában lévő, teljesített (leszállított) Termékeket elszállítani vagy elszállíttatni a Vevőtől vagy a Termékeket a Vevő nevében birtokló harmadik személytől, feltéve, hogy a Termékek Vevő általi értékesítésére még nem került sor. Ennek során a Vevő köteles teljes mértékben együttműködni az Eladóval, azzal, hogy amennyiben a Vevő együttműködési kötelezettségét elmulaszja, úgy köteles az együttműködési kötelezettség elmulasztásával érintett minden nap után, az Eladót a Termékek után megillető összeg 10%-ának megfelelő mértékű kötbért haladéktalanul megfizetni az Eladónak. A Termékek visszavételét követően az Eladó a Vevő számára jóváírja a visszavett Termékek piaci értékét, mely azonban semmilyen körülmények között nem haladhatja meg a Termékek visszavételének költségeivel és az Eladó által a Termékek visszavételének következtében elszenvedett káraival csökkentett az eredeti vételárat (félreértések elkerülése érdekében ideértve az elmaradt hasznot is). A fenti rendelkezések nem értelmezhetők úgy, hogy azok bármilyen módon korlátoznák az Eladó jogszabályon alapuló jogait vagy jogosultságait. 

 

5.    A Vevő köteles tartózkodni minden olyan magatartástól, amely az Eladónak a tulajdonjog fenntartással érintett Termékekhez fűződő jogait csorbíthatja vagy meghiúsíthatja, így különösen de nem kizárólagosan a Vevő nem jogosult az Eladó tulajdonát képező Termékeket záloggal vagy bármilyen egyéb, harmadik személy javára szóló dologi vagy személyes joggal megterhelni. 

 

6.    A Vevő az Eladó által számára teljesített (leszállított), de még mindig a Vevő tulajdonában lévő Termékeket köteles az Eladó tulajdonaként azonosítani (nyilvántartani), mindaddig, amíg a tulajdonjog nem szállt át a Vevőre. A jelen cikk 1. pontjában foglalt rendelkezésre figyelemmel, a Vevő köteles biztosítást kötni  a tulajdonjog fenntartással érintett Termékekre tűzkockázat, robbanás- és vízkár, valamint lopás ellen, továbbá a biztosítás megkötésének és fennálltának tényét bizonyító dokumentumokat az Eladó  felhívására köteles  az Eladó rendelkezésére bocsátani. 

 

14. cikk – Fizetés 

 

1.    A Vevő minden levonás vagy engedmény nélkül – az Eladó rendelkezése szerint – vagy banki átutalással az Eladó által megadott bankszámlaszámra vagy készpénzben az Eladó pénztárába, felek eltérő írásbeli megállapodása hiányában magyar forintban (HUF) köteles a fizetést teljesíteni. A vételár megfizetése a felek által írásban megállapodott határidőn belül esedékes; ennek hiányában a Vevő a számla kibocsátását követő tizenöt (15) napon belül köteles a fizetést teljesíteni.

 

2.    A számla, illetve az ÁSZF hatálya alatt létrejött szerződés alapján az Eladót illető bármely összeg 
a)    kézpénzfizetés esetében az összeg Eladó pénztárába történő befizetésével,
b)    banki átutalás esetén az Eladó bankszámláján történő jóváírással 
tekintendő megfizetettnek. 

 

3.    Az Eladó mindenkor jogosult – részleges vagy teljes – előlegfizetésre és/vagy  fizetési biztosítékra igényt tartani. 

 

4.    A fizetési feltételek Vevő általi megszegése esetén – ideértve a lejárt és ki nem fizetett késedelmi kamatszámlákat is – az Eladó jogosult minden nyitott követelés azonnali esedékessé tételére, illetve az ÁSZF hatálya alatt létrejött szerződéstől való elállásra, vagy a szerződés felmondására, amely a felmondás közlésének időpontjában meg nem fizetett számlákat azonnal esedékessé teszi. A fizetési feltételek Vevő általi megszegése esetén továbbá az Eladónak jogában áll a Vevővel az ÁSZF hatálya alatt létrejött szerződésekből származó minden kötelezettsége teljesítését felfüggeszteni. A fenti rendelkezések nem értelmezhetők úgy, hogy azok bármilyen módon korlátoznák az Eladó jogszabályon alapuló egyéb jogait.

 

5.    Fizetési késedelem esetén az Eladó jogosult – a késedelembe esés első napjától – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:155. § (1) bekezdése szerinti késedelmi kamatot érvényesíteni Vevővel szemben a késedelembe esés első napjától. 

 

6.    A reklamációk, hiányosságok, hibák, stb. nem függesztik fel a Vevő fizetési kötelezettségét. A Vevő az Eladó kifejezett előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem jogosult az Eladóval szemben fennálló követelésének beszámítására.  

 

7.    A leszámlázott összegek beszedésének költségeit (ideértve a peren kívüli és peres behajtás költségeit) a Vevő viseli. A peren kívüli behajtás költségeként az Eladó a tőkeösszeg legalább tizenöt százaléka (15%)+ÁFA, de minimum 55.000,-Ft+ÁFA mértékű költségtérítést jogosult érvényesíteni a Vevővel szemben. Az Eladó a Vevővel szembeni peres vagy nemperes eljárásban az irányadó jogszabályok szerint érvényesíthető költségeket és díjakat jogosult érvényesíteni, amelyek mértékéről és viseléséről az eljáró bíróság határoz. A fenti rendelkezések nem értelmezhetők úgy, hogy azok bármilyen módon korlátoznák az Eladó jogszabályon alapuló egyéb költségigényét.

 

8.    A Polgári Törvénykönyv 6:46. § rendelkezésének megfelelően, a fizetett összegek először költségekből, majd a kamatból, és végül a tőkeösszegből kerülnek levonásra. 

 

9.    Az Eladónak jogában áll a Vevővel kötött minden ügylet alapján fennálló követeléseit – az Eladó választása szerint – hitelbiztosítóra vagy faktoring cégre engedményezni.

 

10.    A számlával szembeni minden kifogást a Vevő a számla fizetési határideje előtt köteles benyújtani, ennek hiányában az itt írt határidőt követően az adott számla hibátlannak és véglegesnek tekintendő. 

 

15. cikk – Vis maior

 

1.    Nem terheli az Eladót felelősség bármely Vevővel szembeni kötelezettségének elmulasztása vagy megszegése esetén, ha ez az Eladó ellenőrzésén kívül álló, a teljesítést megakadályozó tartós vagy ideiglenes körülmények eredményeképpen következik be (vis maior). Az Eladó vis maiorból származó károkért vagy veszteségekért felelősségét kizárja. A vis maior különösen, de nem kizárólagosan magában foglalja az alábbiakat: szállítási tilalom, importtilalom, a szállítást korlátozó vagy akadályozó körülmény, sztrájk, (tartalék)alkatrészek hiánya, lázadás, harmadik fél által okozott kár, zavargás, polgári engedetlenség, háborús cselekmények, járvány, világjárvány (pandémia), tűz- és/vagy vízkár, gépmeghibásodás, az energiaszolgáltatás megszakadása, harmadik személyek által történő hibás vagy hiányos teljesítés, kormányzati intézkedések, ideértve minden esetben az import- és exportkorlátozásokat, értékesítési tilalmakat, valamint az Eladó beszállítóinak nem-teljesítése.

 

2.    Amennyiben az Eladó megítélése szerint a vis maior ideiglenes jellegű, úgy az Eladónak jogában áll a szerződés teljesítését felfüggeszteni a vis maior eseményt okozó körülmény megszűnéséig, mely időszak nem haladhatja meg a két hónapot. 

 

3.    Amennyiben az Eladó megítélése szerint a vis maior tartós jellegű, úgy bármelyik fél jogosult kártérítési kötelezettség nélkül a szerződés teljesítését a körülményekhez igazítani vagy a szerződést felmondani. 

 

4.    Amennyiben a vis maior bekövetkeztének időpontjában az Eladó a megállapodás szerinti kötelezettségei egy részét már teljesítette, úgy jogában áll a már elvégzett munka ellenértékét – külön és előre – felszámítani, a Vevő pedig köteles az ezzel kapcsolatban kiállított számlát úgy kiegyenlíteni, mintha önálló teljesítés történt volna.  

 

16. cikk – Felmondás, felfüggesztés és elállás

 

1.    Az Eladó jogszabályon alapuló egyéb jogainak korlátozása nélkül, az Eladónak saját döntése szerint jogában áll kötelezettségei teljesítést felfüggeszteni, vagy a szerződéstől elállni vagy azt felmondani, ha:  
a.    a Vevő nem teljesíti (fizetési) kötelezettségeit határidőben és/vagy hiánytalanul; 
b.    a Vevő felszólítást kapott arra, hogy szerződés szerinti kötelezettségei teljesítésére biztosítékot nyújtson, és ennek elmulasztott eleget tenni (elégséges mértékben); 
c.    a Vevővel szemben csődeljárást vagy felszámolási eljárást rendeltek el vagy a Vevő csődeljárás vagy felszámolási eljárás lefolytatása iráni kérelmet nyújtott be vagy a Vevő fizetésképtelensége esetén. 

 

2.    Amennyiben a Vevő nem tesz eleget a jelen ÁSZF-ben és/vagy az ÁSZF hatálya alá tartozó szerződés szerinti kötelezettségeinek, úgy jogszabályon alapuló egyéb jogainak korlátozása nélkül az Eladó bármilyen kártérítési vagy kárpótlási kötelezettség nélkül jogosult a szerződést részben vagy egészben azonnali hatállyal felmondani, feltéve, hogy értesítette a Vevőt a nemteljesítésről és a teljesítésre ésszerű határidőt biztosított a Vevőnek amelyen belül a megfelelő teljesítés nem történt meg, a Vevő pedig köteles az Eladónak a szerződésszegéssel okozott károkat megtéríteni.

 

3.    Az Eladónak jogában áll a szerződést felmondani, ha olyan körülmények merülnek fel, melyek jellege miatt a jelen ÁSZF és/vagy az ÁSZF hatálya alá tartozó szerződés szerinti kötelezettség teljesítése lehetetlenné válik, vagy ha olyan egyéb körülmények merülnek fel, melyek jellege folytán az Eladótól ésszerűen és méltányosan nem várható a jelen ÁSZF-nek és/vagy az ÁSZF alá tartozó szerződésnek az eredetileg megállapodott feltételekkel történő teljesítése.  

 

4.    Függetlenül attól, hogy határozott vagy határozatlan időtartamú szerződés aláírására került-e sor, az Eladónak mindig jogában áll az ilyen szerződést, az ésszerű felmondási idő betartásával felmondani. Az Eladó semmilyen kártérítés megfizetésére nem kötelezhető.  

 

17. cikk – Beszámítás 

 

1.    Az Eladó jogosult a Vevőnek vele szemben fennálló bármilyen követelését (követeléseit) az Eladónak a Vevővel szemben fennálló tartozásába (tartozásaiba) beszámítani.  

 

2.    A Vevő nem jogosult az Eladónak a Vevővel szemben fennálló követelését a Vevőnek az Eladóval szemben fennálló tartozásába beszámítani. 

 

18. cikk – Irányadó jog és jogviták

 

1.    A jelen ÁSZF-re és a hatálya alá tartozó, az Eladó által kötött szerződésekre a magyar jog az irányadó. Az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló egyezmény (CISG, Bécsi Vételi Egyezmény) alkalmazását a felek kizárják. 

 

2.    A Vevő és az Eladó között felmerülő minden vitát a felek kötelesek lehetőség szerint békés úton,   jóhiszeműen rendezni. Ha a békés (peren kívüli) megegyezés nem lehetséges, a viták elbírálására a felek – értékhatártól függően – a Budapesti XVIII. és XIX. Kerületi Bíróság vagy Székesfehérvári Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.

 

19. cikk – Egyéb rendelkezések 

 

1.    Az ÁSZF eltérő rendelkezése vagy az Eladó ettől kifejezetten eltérő írásos nyilatkozata hiányában csak azok a dokumentumok képezhetik az ÁSZF hatálya alatt létrejött szerződés részét, amelyeket az Eladó kifejezett írásos nyilatkozatával a szerződés részének elfogad. Az ÁSZF hatálya alatt létrejött szerződés hatálybalépésével a szerződés tárgyában létrejött korábbi megállapodások, levelezés, nyilatkozatok, ajánlatok stb. hatályukat vesztik.

 

2.    Jelen ÁSZF, illetve jelen ÁSZF hatálya alatt létrejött szerződés ellenkező rendelkezése hiányában minden értesítést és / vagy minden üzenetet, a jelen ÁSZF, illetve jelen ÁSZF hatálya alatt létrejött szerződés körébe eső minden jognyilatkozatot, továbbá az együttműködés során tett intézkedéseket, valamint a jogkövetkezményt maga után vonó értesítést írásban, postán (tértivevényes ajánlott levél formájában), vagy egyéb, az átvételt, hitelt érdemlően igazoló módon kell megküldeni vagy kikézbesíteni a másik fél részére, annak címére. Amennyiben az Eladó által a Vevő székhelyére megküldött jognyilatkozat kézbesítése a Vevő érdekkörébe eső okból eredménytelen lenne, úgy a jognyilatkozat közlése időpontjának a kézbesítés megkísérlésének időpontját kell tekinteni.

 

3.    Az ÁSZF, illetve az annak hatálya alatt létrejött szerződés valamely rendelkezésének esetleges érvénytelensége vagy semmissége nem eredményezi az ÁSZF, illetve az annak hatálya alatt létrejött szerződés egyéb rendelkezéseinek vagy az ÁSZF,  illetve az annak hatálya alatt létrejött szerződés egészének érvénytelenségét vagy semmisségét. Ilyen esetben az Eladó és a Vevő az érvénytelenségi vagy semmisségi ok tudomásukra jutásától haladéktalanul tárgyalásokat kezdenek a szerződés módosítására, annak érdekében, hogy a semmis vagy érvénytelen rendelkezést olyan rendelkezéssel pótolják, amelyik megfelel a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek, és leginkább megfelel az ÁSZF-ben, illetve az annak hatálya alatt létrejött szerződésben rögzített érvénytelen, illetve semmis rendelkezés tartalmának, illetve az Eladó és a Vevő eredeti szerződéses akaratának.

 

4.    A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben Magyarország jogszabályai – különös tekintettel a Ptk. vonatkozó rendelkezéseire – az irányadók.

 

20. cikk – Kötbér-rendelkezés

 

Amennyiben a Vevő a neki felróhatóan elmulasztja teljesíteni a jelen ÁSZF 4. cikkének 11. pontjából és/vagy 8. cikkéből és/vagy a jelen ÁSZF hatálya alatt létrejött szerződésből eredő egy vagy több kötelezettségét, úgy a Vevő köteles szerződészsegésenként a szerződésszegés időtartamára azonnali esedékességgel, a Vevő által az Eladónak leadott megrendelés számlaértéke 25%-ának megfelelő mértékű napi kötbért megfizetni az Eladónak. Az Eladó a kötbér mellett érvényesítheti a kötbért meghaladó kárát, valamint a szerződésszegéssel okozott kárának megtérítését akkor is követelheti, ha kötbérigényét nem érvényesítette.