A Nedis Kereskedelmi Korlátolt Felelosségu Társaság Általános Szerzodési Feltételei

2015. april


1. cikk – Általános rész


A Nedis Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaságot a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága tartja nyilván Cg. 01-09-164680 cégjegyzékszám alatt. A Nedis Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság székhelye 1191 Budapest, Corvin Krt. 7-13, irodái a társaság székhelyével azonos címen találhatók (a továbbiakban: „Nedis”).


2. cikk – Meghatározások


A jelen általános szerződési feltételekben (a továbbiakban: „ÁSZF”) az alábbi kifejezések az alábbi jelentéssel bírnak:

i. Eladó: a Nedis, függetlenül attól, mely cégnév alatt működik.
ii. Teljesítés: a Termékek szolgáltatása (leszállítása /levering/) a Vevőnek.
iii. Vevő: bármely természetes vagy jogi személy, továbbá egyéni vállalkozó, egyéni cég, aki adásvételi vagy más szerződést köt az Eladóval és/vagy az Eladó által az Ajánlatban az ÁSZF 4. cikke szerint megjelölt személlyel.
iv. Szellemi Tulajdonjog („SzT”): bármely szellemi alkotás, továbbá a Ptk. 2:47. § és a Ptk. 2:55. § szerinti jogvédelem, valamint a szerzői jog és az iparjogvédelem tárgyai, különösen a szabadalom, védjegy, szolgáltatásokra vonatkozó védjegy, cégnév, védjegylajstrom, formatervezési minta, üzleti név, szerzői jog, adatbázisokra vonatkozó jog, formatervezési mintákra vonatkozó jog, találmányok, üzleti titok, know-how, valamint bármilyen más szellemi tulajdonjog vagy érdekeltség, amely a Termékekre vagy az Eladó által szolgáltatott bármilyen más anyagra vonatkozik vagy azokban testesül meg.
v. Termékek: az Eladó által a Vevőnek szerződés alapján értékesített (vagy adott esetben értékesítésre ajánlott) termékek.
vi. Felhívás: az Eladó által a (potenciális) Vevőnek bármilyen formában a Termékek értékesítésére tett ajánlat, függetlenül attól, hogy az tartalmaz vagy nem tartalmaz árajánlatot, és amely ajánlat kötelezettség nélküli, és amelyet az Eladó az általa történő visszaigazolásig (a Vevő megrendelésének elfogadásáig) bármikor törölhet vagy visszavonhat;
vii. Műszaki RMA (Termék-visszaküldési Engedély); a 11. cikk 1. bekezdésében ismertetett fogalom;
viii. Kereskedelmi RMA (Termék-visszaküldési Engedély); a 11. cikk 1. bekezdésében ismertetett fogalom.


3. cikk – Alkalmazási kör


1. A jelen ÁSZF kerül alkalmazásra minden olyan (disztribúciós) szerződésre, megrendelésre, Felhívásra vagy szélesebb értelemben minden olyan jogviszonyra, mely alapján az Eladó Termékeket értékesít a Vevőnek vagy amely alapján a Vevőnek történő értékesítésre felhívást intéz a Vevőhöz. Az Eladó kifejezett, írásos elfogadó nyilatkozata hiányában a Vevő általános szerződési feltételei nem válhatnak az ÁSZF részévé. Az Eladó ettől kifejezetten eltérő írásos nyilatkozata hiányában az ÁSZF-nek és az ÁSZF. hatálya alatt létrejött szerződésnek nem válnak tartalmává az olyan szokások, amelynek alkalmazásában az Eladó és a Vevő korábbi üzleti kapcsolatukban megegyeztek, és az olyan gyakorlatok, amelyet egymás között kialakítottak. Az Eladó ettől kifejezetten eltérő írásos nyilatkozata hiányában az ÁSZF-nek és az ÁSZF hatálya alatt létrejött szerződésnek nem válnak tartalmává az adott üzletágban a hasonló jellegű szerződés alanyai által széles körben ismert és rendszeresen alkalmazott szokások.

2. Az Eladó és a Vevő kizárólag akkor térhetnek el a jelen ÁSZF-től, ha erről egy konkrét szerződés, Felhívás vagy jogviszony vonatkozásában írásban kifejezetten megállapodnak, mely esetben kötelesek konkrétan megjelölni jelen ÁSZF azon rendelkezését, amelytől el kívánnak térni. Az ilyen eltérések egyéb szerződésekre, Felhívásokra vagy jogviszonyokra nem hatályosak.

3. Amennyiben az Eladó általános szerződési feltételei (a jelen ÁSZF) valamely verziója kerül alkalmazásra, az Eladó általános üzleti feltételeinek mindenkori (legutóbbi) verziója (a jelen ÁSZF vagy annak későbbi verziói) úgy tekintendők, hogy a Vevő és az Eladó abban állapodott meg és azokat a Vevő rendelkezésére bocsátották.

4. Az Eladó és a Vevő közötti minden meglévő szerződésre, Felhívásra vagy egyéb jogviszonyra továbbra is az Eladó azon általános szerződési feltételei érvényesek, melyek a szerződés megkötésének időpontjában voltak hatályban.


4. cikk – Szerződés


1. Az Eladó által a Termékeknek a Vevő számára történő értékesítésére vonatkozó minden javaslat Felhívásnak és nem szerződés megkötésére irányuló jognyilatkozatnak (ajánlatnak) minősül.

2. Szerződés csak attól az időponttól jön létre, amikor a Vevő elfogadja a jelen ÁSZF-et és miután az Eladó írásban elfogadja a megrendelést (mely a Vevő által tett ajánlatnak minősül, függetlenül attól, hogy a vételi ajánlat a Felhíváson alapult-e).

3. A megrendeléseket elektronikus úton, olyan eszközökkel kell leadni, mint az EDI (elektronikus adatcsere), az Eladó webáruháza vagy CSV fájlok. Amennyiben az Eladónak a rendelést feldolgozásához manuális módszert kell alkalmaznia, úgy az Eladónak jogában áll kezelési költséget felszámítani. A megrendeléshez a Vevő egyedi ügyfélszámmal és bejelentkezési kóddal rendelkezik. Ezek a bejelentkezési adatok nem adhatók át harmadik személynek vagy a Vevő szervezetén kívüli személynek.

4. Az Eladó honlapján Termék-információkat közöl. Ez a Termékekről szóló információ csak tájékoztatásul szolgál és nem jelent kötelezettséget az Eladó számára.

5. Az Eladó fenntartja a jogot arra, hogy saját belátása szerint megrendeléseket visszautasítson, illetve különdíjat számítson fel, melynek elfogadásához szükség van a Vevő jóváhagyására. A megrendelések elfogadása feltételekhez köthető, ilyen például – többek között – a teljes ár vagy az ár egy részének előre történő kifizetése.

6. Amennyiben egy konkrét Termékre vonatkozó megrendelés elfogadása bármilyen okból nem lehetséges, az Eladó – amennyiben ez ésszerűen lehetséges – egyeztet a Vevővel egy másik Termék szállításáról. Az Eladó és a Vevő a jelen ÁSZF-ben foglalt eljárás betartásával állapodik meg a másik megrendelésről.

7. A Vevő a megrendelésében tett nyilatkozatához kötve marad, függetlenül attól, hogyan adta azt az Eladónak. Az Eladó köteles mindent megtenni annak érdekében, hogy kettő (2) munkanapon belül visszaigazolja, el tudja-e fogadni a megrendelést vagy sem.

8. Valamely megrendelésnek a Vevő által történő módosítására és/vagy (részleges) törlésére – az Eladó belátása szerint – az Eladó írásban megadott engedélyével és azzal a feltétellel kerülhet sor, hogy az Eladó által végzett tevékenységeket a Vevő maradéktalanul kifizeti; ebben az esetben az Eladó bármikor jogosult bármely (többlet) költséget a Vevőre hárítani és a Teljesítés idejét újra meghatározni.

9. A Vevő köteles haladéktalanul megadni az Eladónak minden olyan információt, amelyet az Eladó szükségesnek tart, illetve amely a szerződés teljesítéséhez indokoltan szükségesnek tekinthető. Amennyiben a szerződés teljesítéséhez szükséges információkat az Eladó nem kapja meg időben, az Eladónak jogában áll a szerződés teljesítését elhalasztani és/vagy a számára a késedelem miatt felmerült többletköltségeket az Eladó szokásos díjaival számítva a Vevőre hárítani.

10. Az Eladó vagy az Eladó képviselőjeként eljáró más személyek által vállalt bármilyen többletkötelezettség és/vagy egyezség csak akkor kötelező az Eladóra nézve, ha ezeket a kötelezettségvállalásokat és/vagy egyezségeket az Eladó adott kérdésben képviseleti joggal rendelkező képviselője (képviselői) írásban megerősíti(k).

11. Az Eladó és a Vevő megérti és elfogadja, hogy a szerződés teljesítése során mindkét fél hozzáférhet a másik fél bizalmas információihoz, például marketing- és üzleti terveihez. Mindkét fél elfogadja, hogy a szerződés rendelkezései, korlátozás nélkül, ideértve annak pénzügyi rendelkezéseit és a szerződésben foglalt információkat vagy a szerződéshez kapcsolódó bármely jelentést, bizalmas információnak tekintendők. Mindkét fél elfogadja, hogy alkalmazottait és ügynökeit körültekintő módszerek fenntartásával és használatával kell a bizalmas információk bizalmasságának és titkosságának megőrzésére ösztönöznie, valamint azt, hogy a bizalmas adatokat nem másolja le, teszi közzé, adja ki másoknak vagy használja fel. Az Eladó és érintett képviselői semmi esetben sem felelősek az információk pontatlanságáért vagy hiányosságáért.

A kicserélt adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés, az adatok módosítása, az adatcsere során bekövetkező késések, illetve az adatok megsemmisítése vagy elvesztése elleni védelem biztosításához a felek biztonsági eljárásokat és intézkedéseket vezetnek be és tartanak fenn. Az információk a „jelen formájukban” állnak rendelkezésre.

Ez a kötelezettség a szerződés lejártát, megszűnését vagy eltörlését követően is hatályban marad.


5. cikk – Árak


1. Eltérő megállapodás hiányában az Eladó által – akár a Felhívásban, akár más módon – közölt minden ár magyar forintban (HUF) értendő.

2. Eltérő írásbeli megállapodás hiányában a Vevő által az Eladónak fizetendő ár nem tartalmazza az általános forgalmi adót (ÁFÁ-t), az egyéb forgalmi adókat vagy vámokat, továbbá nem tartalmaz semmilyen egyéb költséget, pl. a 6. cikk 3. pontjában foglalt költségeket. A Vevő köteles az ÁFÁ-t, az egyéb forgalmi adókat., illetve vámokat a vételáron felül megfizetni.

Amennyiben az adó- vagy vámhatóságok bármilyen okból arra az álláspontra jutnak, hogy

(1) az Eladó a Vevő helyett importőrként jár el, illetve a jelen szerződés alapján importőrként kellett volna eljárnia , VAGY

(2) az Eladónak ÁFA-kötelesként kellett volna kezelnie az ügyletet,

és – ennek következtében (visszamenőlegesen) ÁFÁ-t (ideértve az import ÁFÁ-t is), egyéb forgalmi adót vagy vámot vet ki (ideértve a késedelmi kamatot és bírságot is) az Eladóra, a Vevő köteles az Eladónak megtéríteni az ilyen adókivetés vonatkozásában vagy következtében felmerülő minden kárt (pl. pótlólagosan kivetett ÁFÁ-t és vámot, stb.).

3. Az Eladó által feltüntetett árak csak az Eladó által a megrendelés 4. cikk 2. pontja szerinti elfogadásakor kötik az Eladót.

4. Amennyiben a Vevő folytatólagos szerződés keretében több több alkalommal vásárol, az Eladónak bármikor jogában áll az alkalmazandó árakat módosítani.

5. Az Eladó fenntartja magának az árváltoztatáshoz való jogot, különösen amennyiben beszállítói oldalról történő áremelés és/vagy az árfolyamváltozás következtében költségnövekedés lépne fel. Rajta kívül álló, előre nem látható okok felmerülése esetén, ideértve, de nem kizárólagosan az euró leértékelődését, a nyersanyagárak emelkedését, valamint a szállítási költségek növekedését, az Eladó jogosult az árak növelésére. A Vevő által megrendelt és az adott megrendelésben szereplő termékeket azonban a Vevő adott megrendelésének időpontjában közzétett árakon értékesíti az Eladó a Vevőnek.


6. cikk – Teljesítés


1. A Teljesítés Eladó által megjelölt időpontja nem tekinthető kötelező teljesítési határidőnek , csak tájékoztató jellegűek. Amennyiben az Eladó eltér ezektől az időpontoktól, ez nem jogosítja fel a Vevőt arra, hogy kártérítést követeljen, a szerződést megszüntesse vagy felmondja, kivéve, ha a szerződésben a felek kifejezetten másképp állapodtak meg.

2. A megjelölt Teljesítési időpontok megvalósulása mindenkor függ az engedélyek, a Vevő által benyújtandó dokumentumok időben történő átvételétől és a fizetési vagy egyéb kötelezettségek Vevő által határidőre történő teljesítésétől. Amennyiben ezek a feltételek nem teljesülnek, az Eladó az érintett Teljesítési időpontokat megfelelően módosíthatja.

3. Az Eladó megrendelés elfogadását visszaigazoló eltérő nyilatkozata hiányában minden járulékos költséget, szélesebb értelemben ideértve a szélesebb értelemben vett, a Teljesítéssel kapcsolatos, a biztosítási, adminisztrációs és szállítási költségeket, stb., az Eladó külön (azaz a Termékek/szolgáltatások megállapodás szerinti árán felül) a Vevőre terheli. Amennyiben ilyen többlet-, illetve kiegészítő szolgáltatásról az Eladó úgy gondoskodik, hogy ennek áráról a felek kifejezetten nem állapodnak meg, az Eladónak jogában áll a ténylegesen felmerült költségeket, költségátalánnyal együtta Vevőnek kiszámlázni és/vagy az Eladó által általában alkalmazott díjakat felszámítani.

Eladó által Magyarországon az alábbi szállítási díjak kerülnek felszámításra:

Amennyiben a rendelés értéke eléri a nettó 50,000 Ft.-ot a NEDIS KFT díjmentesen szállítja ki a rendelését. Nettó 50,000 Ft. értékű rendelési érték alatt az alábbi szállítási és kezelési költséget számítjuk fel:
 

Rendelési érték Kezelési költség (nettó) Szállítási díj (nettó) Összesen (Nettó)
5,000 Ft. alatt 400 Ft. Nincs kiszállítás 400 Ft. személyes átvétellel
5,000 Ft. és 50,000 Ft. között Nincs 1,200 Ft. 1,200 Ft.
50,000 Ft. fölött Nincs Nincs 0 Ft.

A fenti díjak a teljes rendelési értékre vonatkoznak. Részszállítás esetén csak ez első szállítmányra vonatkoznak a fenti díjak.

4. Amennyiben a Termékek szállítása betétdíjas raklapokon történik, a betétdíj költsége a Vevőt terheli.

5. Az Európai Unión belül a Termékek szállítása DAP feltételekkel, az EU-n kívül FCA feltételekkel történik.

6. Amennyiben a Vevő a Termékek speciális módon történő szállítására tart igényt, az Eladónak jogában áll az ilyen Teljesítéssel kapcsolatban felmerült minden többletköltséget – minden szokásos költségen felül – a Vevőre hárítani.

7. A Vevő mindenkor köteles a Termékek Teljesítését elfogadni (átvenni), ez alól az egyetlen kivétel a 9.2. cikk szerinti kérelem. Amennyiben a Vevő nem veszi át a Teljesítést, köteles az Eladó számára felmerült minden kárt és/vagy költséget megtéríteni; az Eladót ezenkívül megilleti minden, a törvény által biztosított jog.


7. cikk – A kockázat átszállása


A kárveszély a Termékeknek a Vevőnek vagy a Vevő által kijelölt személyeknek történő birtokba adásával


8. cikk – Szellemi Tulajdonjog


1. A Termékekkel kapcsolatos minden Szellemi Tulajdonjog (SzT) kizárólag az Eladót vagy licencadóit illeti meg. A Vevő tudomásul veszi, hogy minden lehetséges SzT az Eladót illetik meg, és a Vevő nem követelheti (illetve nem kísérelheti meg követelni) ezeket a jogokat sem perben sem peren kívül, továbbá ezek a jogok sohasem szállnak át a Vevőre.

2. Amennyiben bármely harmadik személy igényt érvényesít bármely, az Eladót illető SzT bitorlásának lehetősége miatt, az Eladó jogosult az ilyen igénnyel szemben a védekezésre, vagy a harmadik személlyel szemben jogi lépések megtételére, vagy a harmadik személlyel történő megállapodás, illetve egyezség megkötésére. Ezekben az eljárásokban a Vevő köteles teljeskörűen együttműködni az Eladóval.

3. A Vevő nem végezhet semmilyen változtatást, módosítást az Eladó vagy licencadói által szállított (teljesített) Termékekhez kapcsolódó vagy azokon, illetve azok csomagolásán, védjegyén, kereskedelmi elnevezésén, vagy egyéb megkülönböztető megjelölésen, továbbá nem távolíthatja el ezeket a csomagolásról.

4. Amennyiben kötelezően alkalmazandó jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik, az Eladó kizárja felelősségét a specifikációk, tervek, tervrajzok, modellek, leírások, képek és egyéb SzT pontatlanságaiból vagy hiányosságaiból származó hibákért vagy károkért/veszteségekért.

5. A Vevő képeket, hang- és szöveges anyagokat, valamint videofelvételeket (együttesen marketinganyagokat) kaphat az Eladó Termékeiről, illetve (bejegyzett) védjegyeket (logókat) az Eladó és/vagy annak társult vállalkozásai nevében. A szerződés időtartama alatt a Vásárló a marketinganyagok felhasználására csak a Termékek eladásának ösztönzése céljából jogosult. A Vevőnek biztosítania kell, hogy a marketinganyagok nem kerülnek a Vevő szervezetén kívül eső más személy vagy szervezet kezébe.


9. cikk – A Teljesítés elfogadása


1. A Vevő a Teljesítést követő öt (5) munkanapon belül köteles minden reklamációját megküldeni az Eladó számára. A reklamációkat írásban kell benyújtani, annak egyértelmű és részletes leírásával együtt. A Vevő a Teljesítéssel egyidejűleg köteles gondosan, maradéktalanul és haladéktalanul ellenőrizni a Teljesítést. Amennyiben az Eladó nem a megfelelő Termékeket vagy a megrendeltnél több Terméket szállított (teljesített), a Vevő köteles ezeket a Termékeket vagy visszaküldeni az Eladónak, vagy pedig köteles felvenni a kapcsolatot az Eladóval a többletként küldött Termékekre vonatkozó külön megrendelés kibocsátása érdekében.

2. Amennyiben a csomagolás a Teljesítés időpontjában láthatóan sérült, és/vagy a csomagolás megbontott, a Vevő választása szerint megtagadhatja a Teljesítés elfogadását (átvételét) vagy „ellenőrizendő” megjegyzéssel ellátott elismervény aláírásával elfogadhatja a Teljesítést. A Vevő köteles ezekről haladéktalanul, írásban visszaigazolást küldeni az Eladónak. Amennyiben a Vevő a Teljesítést követő öt (5) munkanapon belül nem küldi el írásbeli visszaigazolását, a későbbiekben ezen az alapon igényt nem érvényesíthet.

3. A Vevő Műszaki RMA (Termék-visszaküldési Engedély) útján, a 11. cikkben ismertetett eljárás betartásával köteles bejelenteni azokat a hibákat, amelyek a Teljesítés időpontjában gondos és időben történt ellenőrzés ellenére sem lehetett észlelni.

4. A Vevő nem jogosult igényt érvényesíteni az Eladóval szemben az Eladó hibás teleljesítése miatt, ha:
a. az Eladó értesítése nem történt meg a fenti 2. és 3. pontban említett határidőben és/vagy az említett pontokban meghatározott módon;
b. a Vevő (megfelelő mértékben) nem működik együtt az Eladóval a reklamációk jogosságának kivizsgálásában;
c. a Vevő nem megfelelően szerelte fel, kezelte, használta, tárolta vagy tartotta karban a Termékeket, vagy a Terméket nem az Eladó által előírt körülmények között vagy céloknak megfelelően használta vagy kezelte (üzemeltette);
d. a Vevő folytatta az érintett Termék használatát.


10. cikk – Garancia


1. Amennyiben kötelezően alkalmazandó jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik, az Eladó nem vállal semmilyen garanciát a jelen ÁSZF-ben meghatározott garanciákon kívül, ideértve a Termékek bármely (kifejezett vagy hallgatólagos) rendeltetésére vagy tulajdonságaira vonatkozó garanciát.

2. Az Eladó szavatolja a Vevőnek az Eladó saját márkaneve alatt értékesített Termékek megfelelőségét a huszonnégy (24) havi szavatossági idő alatt. Amennyiben a Vevő vásárlója nem minősül a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 3. pontja szerinti fogyasztónak, a Termékekre vonatkozó szavatossági igény elévülési ideje tizenkét (12) hónapra korlátozódik. Amennyiben a használat jellegét (fogyasztó vagy nem fogyasztó) az Eladó vitatja, úgy ennek bizonyítása a Vevőt terheli. A Vevő minden esetben köteles az eredeti számlát/szerződést (annak másolatát) bemutatni. Az Eladónak nincs semmilyen kötelezettsége a Vevővel szemben az adott Termékekkel kapcsolatban a jelen pontban meghatározott idő letelte után.

3. Az egyéb (nem Nedis) márkájú Termékek esetében – kötelezően alkalmazandó jogszabály szigorúbb rendelkezése hiányában – az adott termék gyártójának garanciális feltételei érvényesek, melyek a webáruházban igénylés alapján elérhetők. Ilyen gyártói garanciális feltételek hiányában – értelemszerűen – a jelen cikk 2. pontjának rendelkezései kerülnek alkalmazásra ezekre a Termékekre. A jelen pontban foglalt rendelkezések azok mellett a jogok mellett érvényesíthetők, amelyek a Vevőket az ilyen Termékek gyártóival szemben megillethetik.

4. A garanciális igényeket haladéktalanul, írásban kell megküldeni az Eladónak a hiba észlelésétől vagy azon időponttól számított harminc (30) napon belül, amikor a hibát ésszerűen észlelni kellett volna. Ezt az eljárást a 11. cikkben ismertetett RMA (Termék-visszaküldési Engedély) eljárás betartásával kell lebonyolítani.

5. Amennyiben az Eladó megítélése szerint a 10.2. pont szerinti Termék vonatkozásában az igény jogos és vonatkozik rá a garancia, a Vevő választása szerint: a. csere-Terméket vagy -alkatrészeket kérhet; b. a vételár csökkentését kérheti vagy c. a aláírt szerződéstől elállhat,ha az Eladó a kicserélést nem vállalta, vagy ha a Vevőnek a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

6. Amennyiben az Eladó előzetes írásbeli engedélye nélkül a Vevő vagy bármely harmadik személy javításokat és/vagy változtatásokat végez (végzett) a Terméken, úgy az Eladót semmilyen garanciális kötelezettség nem terheli.

7. Ha a Termékről az Eladó által végzett átfogó tesztelést és vizsgálatot követően nem állapítható meg, hogy hibás, az Eladó minimum 20,- € vizsgálati költséget jogosult a Vevőnek felszámítani. Ebben az esetben az Eladó a fuvarozási (visszaküldési) költségek felszámítása és érvényesítése mellett jogosult a Termék visszaküldésre.

8. Nem állapítható meg az Eladó garanciális felelőssége, amennyiben a hiba rongálás, nem rendeltetésszerű vagy nem megfelelő használat, vagy a használati utasítások be nem tartásának, törékeny alkatrészek sérülésének vagy természetes elhasználódás eredménye.

9. A teszteléshez vagy fejlesztéshez készült minták, a Termékek prototípusai és gyártás előtti verziói nem tartoznak a 10. cikkben foglalt garancia alá.


11. cikk – A Termékek visszaküldésének feltételei


1. Ha a Vevő a leszállított Termékeket műszaki hiba („Műszaki RMA”) esetén vagy abban az esetben, amennyiben a Vevő nem az általa megrendelni kívánt Termékeket vagy mennyiségeket rendelte meg („Kereskedelmi RMA”) vissza kívánja küldeni, úgy erre csak azt követően jogosult, hogy az Eladótól a Termék-visszaküldési Engedély számot (RMA számot) kapott, és az Eladó által megjelölt módon megjelölte, miért küldi vissza a Terméket, valamint – amennyiben erre lehetőség van – az Eladó által megjelölt módon megjelölte az észlelt hibákat és/vagy a megállapított Teljestítési hibákat.

2. Amennyiben a Vevő Kereskedelmi RMA keretében kívánja a leszállított Termékeket visszaküldeni, úgy erről az Eladó webáruházának RMA részlegében történő regisztráció útján a Termékek átvételétől számított öt (5) munkanapon belül köteles tájékoztatni az Eladót, a jelen cikkben előírt RMA eljárás betartásával. A rendelésre gyártott vagy a Vevő specifikus igénye szerint megrendelt Termékek ilyen indokkal nem küldhetők vissza.

3. A Vevő a Termék visszaküldése előtt köteles kitölteni a szükséges RMA kérelem űrlapot. Az RMA űrlap az Eladó webáruházában tölthető ki.

4. Az RMA kérelem beérkezését követően az Eladó elbírálja a kérelmet. Ha a Termék visszaküldésre alkalmas (Műszaki vagy Kereskedelmi RMA jogcímén), az Eladó saját belátása szerint jóváhagyja az RMA kérelmet, a Vevő egy RMA számot, valamint fizikai visszaküldés esetén szállítási utasításokat kap, vagy arra vonatkozó utasítást, hogy az Eladó elfogadja a Termék-visszaküldési Engedélyt anélkül, hogy a Vevő köteles lenne visszaküldeni a Terméket. Fő szabályként a Vevő köteles aTerméket minden eseben visszaküldeni, kivéve, ha az Eladó kifejezetten jelzi, hogy nem tartja szükségesnek a Termék visszaküldését, mely esetben a Vevő köteles a Terméket leselejtezni. Eltérő megállapodás hiányában a Termék egészét, minden alkatrészével együtt kell visszaküldeni.

5. Az RMA szám az Eladó által történő kibocsátásától számított harminc (30) napig érvényes. Ha a Termékek nem kerülnek visszaküldésre a fenti harminc (30) napos időtartamon belül, az RMA szám érvényét veszti és a Vevő köteles új RMA számot igényelni (az Eladó új elbírálásától függően).

6. Az Eladó csak érvényes RMA számmal rendelkező visszárut és – Kereskedelmi RMA esetén – az eredeti, sértetlen csomagolásban visszaküldött olyan Termékeket fogad el, melyeken a Vevő nem helyezett el feliratokat vagy címkéket, árcímkéket, stb. Az RMA számot egyértelműen láthatóan kell a csomagolás külső részén elhelyezni. A szállítás során a nem megfelelő csomagolás miatt felmerült kár esetén az Eladó jogosult megtagadni a visszáru átvételét.

7. Műszaki RMA esetén az Eladó a ‘s-Hertogenbosch (Hollandia) helyen történő átvételtől számított 10 munkanapon belül ellenőrzi, hibás-e a Termék, ahogy ezt a Vevő az RMA kérelemben jelezte, és vonatkozik-e rá garancia. Kereskedelmi RMA esetén, miután átvette és ellenőrizte a visszaküldött Termékeket, az Eladó jóváírási értesítést küld a Vevőnek a nettó értékesítési ár 80%-áról, az adott szállítási költségek levonása után.

8. Kereskedelmi RMA nem vehető igénybe az alábbiakra:

a. adat-, hang- és képhordozók;
b. könyvek megbontott (nyitott) csomagolásban;
c. megbontott (nyitott) csomagolású szoftverek (Termékek);
d. CD-k , MD-k, DVD-k és Blu-ray;
e. patronok és tonerek;
f. ragasztó megbontott (nyitott) csomagolásban;
g. használt aeroszolok/sprayk/gázgyújtók/tisztítófolyadékok;
h. számítógép-alkatrészek megbontott (nyitott) csomagolásban;
i. már beépített alkatrészek, pl. CD-meghajtók, videókártyák, SSD meghajtók;
j. műholdvevők okoskártyával, melyeknél az okoskártyát aktiválták;
k. egészségügyi Termékek megbontott (nyitott) csomagolásban;
l. lámpák, aktív és passzív komponensek és hasonló Termékek;
m. beépített építési komponensek és már beépített alkatrészek;
n. speciális megrendelések, pl. raktáron nem lévő Termékek, tartalék-alkatrészek és in-dash rendszerek megrendelései;
o. (UPS - szünetmentes) akkumulátorok.

9. A felek eltérő írásos megállapodása hiányában az Eladó a jelen cikkben ismertetett Műszaki RMA vagy Kereskedelmi RMA eljáráson kívül nem fogad el más visszáru Termékeket.

10. Amennyiben valamely termék eladói visszahívására kerül sor, az Eladónak pontos utasításokkal kell ellátnia a Vevőt, a Vevőnek pedig be kell tartania ezeket az utasításokat. Minden, a Vevő által az utasítások végrehajtása során felmerülő tevékenységhez és kapcsolódó költségekhez az Eladó előzetes, írásos beleegyezése szükséges, amelyet az Eladó nem tagadhat meg indokolatlanul. A Termékeknek az Eladó utasításai szerint való visszahívása és azoknak az Eladó részére történő visszaküldése során a Vevő részéről felmerülő indokolt kiadásokért és költségekért az Eladó felel. Ezekhez a költségekhez tartozik a visszatérítések kifizetése a Vevő részére, valamint a Vevő részére a készletében maradt Termékek megtérítése, amelyeket a visszahívás részeként szintén vissza kell küldeni az Eladónak. A Vevő tejes mértékben együttműködik az Eladóval, és segíti őt a visszahívási eljárás során, az Eladó pedig, miután megkapta a visszahívott termékeket, a Vevő minden kiadását és költségét megtéríti.


12. cikk – Felelősség


1. Kötelezően alkalmazandó jogszabály szigorúbb rendelkezése hiányában az Eladó kizárólag a saját szándékos kötelességszegése vagy súlyos gondatlansága esetén felel a Vevővel szemben.

2. Amennyiben kötelezően alkalmazandó jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik, az Eladó semmilyen esetben nem vállal felelősséget a Vevővel szemben adatvesztésért, nyereség vagy forgalom, szerződés elmaradásáért, elmaradt vagyoni előnyért (elmaradt haszonért), bármilyen egyéb következményes kárért, közvetett vagy egyéb kárért, függetlenül annak okától és függetlenül attól, hogy jogellenes cselekmény (pl. hanyagság), kötelességszegés vagy egyéb ok okozta-e azt.

3. Amennyiben kötelezően alkalmazandó jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik, az Eladó teljes és együttes felelőssége a Vevővel szemben nem haladhatja meg a Vevő által az Eladónak az kárt okozó Termék(ek)ért kifizetett összeget. Jelen rendelkezést kell alkalmazni abban az esetben is, amennyiben a Vevő a Ptk. 6:141. §-ának rendelkezése alapján érvényesít igényt az Eladóval szemben.

4. A Vevő köteles az Eladót kártalanítani, a Vevő helytelen tájékoztatása/kijelentése, jogellenes cselekményei és/vagy hibái által vagy azokkal kapcsolatban közvetlenül vagy közvetve okozott bármilyen jellegű kárért (ideértve a harmadik személyek által támasztott követeléseket is) és/vagy költségekért.

5. Ha az Eladó bármely Termékkel kapcsolatban tanácsot ad vagy segítséget nyújt a Vevőnek, az ilyen tanácsadásért vagy segítségnyújtásért az Eladót nem terheli felelősség, és a Vevő köteles az Eladót kártalanítani ezzel kapcsolatban.

6. Az Eladó nem felel semmilyen olyan kárért, amely megrendelések félreértéséből, torzulásából, késedelméből vagy olyan megrendelésből származik, mely az internet vagy bármilyen más kommunikációs eszköz a Vevő és az Eladó vagy az Eladó és harmadik személy közötti nem megfelelő használata miatt következik be.

7. Semmilyen kártérítési igény nem tekinthető az Eladó részéről elismertnek az Eladó kifejezett írásbeli elismerő nyilatkozata hiányában.

8. Az ÁSZF jelen cikke alatti és egyéb rendelkezései közötti bármilyen ellentmondás esetén a jelen cikk rendelkezését kell alkalmazni.


13. cikk – A tulajdonjog fenntartása és biztosíték


1. Az Eladó a Termékek tulajdonjogát azok szerződés szerinti ellenértékének Vevő általi teljes kiegyenlítéséig a fenntartja. Ha az Eladó ezt szükségesnek tartja, jogában áll a Vevőtől megkövetelni, hogy a Vevő biztosítékot nyújtson kötelezettségei teljesítésére.

2. Az Eladó tulajdonjoga fenntartásának időtartama alatt a Vevő köteles megakadályozni a tulajdonjog fenntartással érintett Termékek egyéb áruval (árukkal), dologgal (dolgokkal) történő összekapcsolását (egyesítését, összevegyítését), illetve azok feldolgozását, átalakítását vagy összeépítését és köteles különös gondossággal eljárni annak érdekében, hogy az Eladó tulajdonjogából eredő igényeket az Eladó érvényesíteni tudja.

3. A jelen cikk 1. pontja első mondatában írt rendelkezés ellenére a Vevő kizárólag szokásos üzleti tevékenysége keretei között jogosult a Termékeket harmadik személyeknek értékesíteni. Az ilyen értékeítés alapján kapott összegből a Vevő köteles a Termékek szerződés szerinti ellenértékét haladéktalanul átutalni az Eladó számára, vagy ha a Termékeket nem készpénzfizetéssel értékesítette, úgy Vevő köteles a Termékek ellenértékeként szerzett követelés(eke)t az Eladónak haladéktalanul átutalni.

4. Ha a Vevő nem teljesíti, vagy ha ésszerűen fennáll a veszélye annak, hogy a Vevő nem fogja teljesíteni a jelen cikk fenti rendelkezései alapján az Eladóval szemben fennálló kötelezettségeit, úgy az Eladónak a Ptk. 5:6. §-a rendelkezéseinek betartásával jogában áll a tulajdonában lévő, teljesített (leszállított) Termékeket elszállítani vagy elszállíttatni a Vevőtől vagy a Termékeket a Vevő nevében birtokló harmadik személytől, feltéve, hogy a Termékek Vevő általi értékesítésére még nem került sor. Ennek során a Vevő köteles teljes mértékben együttműködni az Eladóval, azzal, hogy amennyiben a Vevő együttműködési kötelezettségét elmulaszja, úgy köteles az együttműködési kötelezettség elmulasztásával érintett minden nap után, az Eladót a Termékek után megillető összeg 10%-ának megfelelő mértékű kötbért haladéktalanul megfizetni az Eladónakl. A Termékek visszavételét követően az Eladó a Vevő számára jóváírja a visszavett Termékek piaci értékét, mely azonban semmilyen körülmények között nem haladhatja meg a Termékek visszavételének költségeivel és az Eladó által a Termékek visszavételének következtében elszenvedett káraival csökkentett az eredeti vételárat (félreértések elkerülése érdekében ideértve az elvárt hasznot is). A fenti rendelkezések nem értelmezhetők úgy, hogy azok bármilyen módon korlátoznák az Eladó jogszabályon alapuló egyéb jogait.

5. A Vevő köteles tartózkodni minden olyan magatartástól, amely az Eladónak a tulajdonjog fenntartással érintett Termékekhez fűződő jogait csorbíthatja vagy meghiúsíthatja, így különösen de nem kizárólagosan nem jogosult a Termékeket záloggal vagy bármilyen egyéb, harmadik személy javára szóló dologi vagy személyes joggal megterhelni.

6. A Vevő az Eladó által számára teljesített (leszállított), de még mindig a Vevő tulajdonában lévő Termékeket köteles az Eladó tulajdonaként azonosítani, mindaddig, amíg a tulajdonjog nem szállt át a Vevőre. A jelen cikk 1. pontja rendelkezésére figyelemmel, a Vevő köteles biztosítást kötni a tulajdonjog fenntartással érintett Termékekre tűzkockázat, robbanás- és vízkár, valamint lopás ellen, továbbá a biztosítás megkötésének és fennálltának tényét bizonyító dokumentumokat az Eladó felhívására köteles az Eladó rendelkezésére bocsátani.


14. cikk – Fizetés


1. A felek eltérő írásbeli megállapodása hiányában a Vevő magyar forintban (HUF) minden levonás vagy engedmény nélkül, az Eladó rendelkezése szerint vagy banki átutalással az Eladó által megadott bankszámlaszámra vagy készpénzben az Eladó pénztárába köteles fizetni. A vételárat a Vevő előre köteles megfizetni, kivéve, amennyiben a felek kifejezett külön írásbeli megállapodása ettől eltérő határidőt állapít meg. 2.

3. A számla, illetve az ÁSZF hatálya alatt létrejött szerződés alapján az Eladót illető bármely összeg

a) kézpénzfizetés esetében az összeg Eladó pénztárába történő befizetésével,
b) banki átutalás esetén az Eladó bankszámláján történő jóváírással tekintendő megfizetettnek.

4. Fizetési feltételek meghatározása esetén, az Eladó mindenkor jogosult – részleges vagy teljes – előlegfizetésre, és/vagy fizetési biztosítékra igényt tartani. Halasztott banki átutalásos fizetésnél, vagy egyéb fizetési kedvezmény esetében az Eladó kérheti a Vevő hitelképességének, pénzügyi fedezetének igazolását. Az Eladó indokolási kötelezettség nélkül, egyoldalúan jogosult a Vevő igazolásainak elfogadása tárgyában döntést hozni.

5. Amennyiben a fizetés banki átutalással történik, a fizetés napjának az a nap tekintendő, amikor az összeg az Eladó bankszámláján jóváírásra kerül.

6. A fizetési feltételek Vevő általi megszegése esetén – ideértve a lejárt és ki nem fizetett késedelmi kamatszámlákat is – az Eladó jogosult a jelen ÁSZF hatálya alatt megkötésre kerülő további szerződések vonatkozásában a Vevő készpénzfizetési kötelezettségét előírni, továbbá az Eladó jogosult minden nyitott követelés azonnali esedékessé tételére, illetve az ÁSZF hatálya alatt létrejött szerződéstől való elállásra, vagy a szerződés felmondására, amely a felmondás közlésének időpontjában meg nem fizetett számlákat azonnal esedékessé teszi. A fizetési feltételek Vevő általi megszegése esetén továbbá az Eladónak jogában áll a Vevővel az ÁSZF hatálya alatt kötött szerződésekből származó minden kötelezettsége teljesítését felfüggeszteni. A fenti rendelkezések nem értelmezhetők úgy, hogy azok bármilyen módon korlátoznák az Eladó jogszabályon alapuló egyéb jogait.

7. Fizetési késedelem esetén az Eladó jogosult – a késedelembe esés első napjától – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:155. § (1) bekezdése szerinti késedelmi kamatot érvényesíteni Vevővel szemben a késedelembe esés első napjától, valamint az Eladó a követelése behajtásával kapcsolatos költségei kapcsán a Ptk. 6:155. § (2) bekezdésének rendelkezése kerül alkalmazásra.

8. A reklamációk, hiányosságok, hibák, stb. nem függesztik fel a Vevő fizetési kötelezettségét. A Vevő nem jogosult az Eladóval szemben fennálló követelésének beszámítására az Eladó kifejezett írásbeli engedélye nélkül.

9. A leszámlázott összegek beszedésének költségeit (ideértve a peren kívüli és peres behajtás költségeit) a Vevő viseli. A peren kívüli behajtás költségeként az Eladó a tőkeösszeg legalább tizenöt százaléka (15%)+ÁFA, de minimum 45.000,-Ft+ÁFA mértékű költségtérítést jogosult érvényesíteni a Vevővel szemben. Az Eladó a Vevővel szembeni peres vagy nemperes eljárásban az irányadó jogszabályok szerint érvényesíthető költségeket és díjakat jogosult érvényesíteni, amelyek mértékéről és viseléséről az eljáró bíróság határoz. A fenti rendelkezések nem értelmezhetők úgy, hogy azok bármilyen módon korlátoznák az Eladó jogszabályon alapuló egyéb költségigényét.

10. A Polgári Törvénykönyv 6:46 §-a szerint a fizetett összegek először költségekből, majd a kamatból, és végül a tőkeösszegből kerülnek levonásra.

11. Az Eladónak jogában áll a Vevővel kötött minden ügylet alapján fennálló követeléseit – az Eladó választása szerint – hitelbiztosítóra vagy faktoring cégre engedményezni.

12. A számlával szembeni minden kifogást a Vevő a számla fizetési határideje előtt köteles benyújtani, ennek hiányában az itt írt határidőt követően az adott számla hibátlannak és véglegesnek tekintendő.


15. cikk – Vis maior


1. Nem terheli az Eladót felelősség bármely Vevővel szembeni kötelezettségének nem-teljesítése esetén, ha ez az Eladó ellenőrzésén kívül álló, a teljesítést megakadályozó tartós vagy ideiglenes körülmények eredményeképpen következik be (vis maior). Az Eladó vis maiorból származó károkért vagy veszteségekért felelősségét kizárja. A vis maior különösen, de nem kizárólagosan magában foglalja az alábbiakat: szállítási tilalom, importtilalom, sztrájk, szállítási módok, zavargás, polgári engedetlenség, háborús cselekmények, tűz- és/vagy vízkár, gépmeghibásodás, az energiaszolgáltatás megszakadása, harmadik személyek által történő hibás vagy hiányos teljesítés, kormányzati intézkedések, ideértve az import- és exportkorlátozásokat, értékesítési tilalmakat, valamint az Eladó beszállítóinak nem-teljesítése.

2. Amennyiben az Eladó megítélése szerint a vis maior ideiglenes jellegű, úgy jogában áll a szerződés teljesítését felfüggeszteni a vis maior eseményt okozó körülmény megszűnéséig, mely időszak nem haladhatja meg a két hónapot.

3. Amennyiben az Eladó megítélése szerint a vis maior tartós jellegű, úgy bármelyik fél jogosult a szerződés teljesítését a körülményekhez igazítani, vagy a szerződést kártérítési kötelezettség nélkül felmondani.

4. Amennyiben a vis maior bekövetkeztének időpontjában az Eladó a megállapodás szerinti kötelezettségei egy részét már teljesítette, úgy jogában áll a már elvégzett munka ellenértékét – külön és előre – felszámítani, a Vevő pedig köteles az ezzel kapcsolatban kiállított számlát úgy kiegyenlíteni, mintha önálló teljesítés történt volna.


16. cikk – Felmondás, felfüggesztés és elállás


1. Az Eladó jogszabályon alapuló egyéb jogainak korlátozása nélkül, az Eladónak jogában áll kötelezettségei teljesítést felfüggeszteni, vagy választása szerint a szerződéstől elállni vagy az felmondani, ha:

a. a Vevő nem teljesíti (fizetési) kötelezettségeit határidőben és hiánytalanul;
b. a Vevő felszólítást kapott arra, hogy szerződés szerinti kötelezettségei teljesítésére biztosítékot nyújtson, és ennek elmulasztott eleget tenni (elégséges mértékben);
c. a Vevővel szemben csődeljárást vagy felszámolási eljárást rendeltek el vagy a Vevő csődeljárás lefolytatása iráni kérelmet nyújtott be, vagy a Vevő fizetésképtelensége esetén.

2. Az Eladó jogszabályon alapuló egyéb jogainak korlátozása nélkül, ha a Vevő nem teljesíti a jelen ÁSZF-ben és/vagy az ÁSZF alá tartozó szerződésben foglalt kötelezettségeit, az Eladónak jogában áll a szerződést teljes egészében vagy részben, azonnali hatállyal, bármilyen jellegű kártérítési vagy jóvátételi kötelezettség nélkül felmondani, a Vevő pedig köteles az Eladónak a szerződésszegéssel okozott károkat megtéríteni.

3. Az Eladónak jogában áll a szerződést felmondani, ha olyan körülmények merülnek fel, melyek jellege miatt a jelen ÁSZF és/vagy az ÁSZF alá tartozó szerződés szerinti kötelezettség teljesítése lehetetlenné válik, vagy ha olyan egyéb körülmények merülnek fel, melyek jellege folytán az Eladótól nem várható el ésszerűen a jelen ÁSZF-nek és/vagy az ÁSZF alá tartozó szerződésnek az eredetileg megállapodott feltételekkel történő teljesítése.

4. Függetlenül attól, hogy határozott vagy határozatlan időtartamú szerződés aláítására került-e sor, az Eladónak mindig jogában áll az ilyen szerződéstől, az ésszerű felmondási idő betartásával elállni. Az Eladó semmilyen kártérítés megfizetésére nem kötelezhető.


17. cikk – Beszámítás


1. Az Eladónak jogosult a Vevőnek vele szemben fennálló bármilyen követelését (az Eladónak a Vevővel szembeni követelésébe (követeléseibe) beszámítani.

2. A Vevőnek nem jogosult az Eladónak a Vevővel szembeni követelését a Vevőnek az Eladó szembeni követeléseibe beszámítani.


18. cikk – Irányadó jog és jogviták


1. A jelen Általános Üzleti Feltételek és az ÁSZF alá tartozó, az Eladó által kötött szerződések irányadó joga a magyar jog. Az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló egyezmény (CISG) alkalmazását a felek kizárják.

2. A felek kötelesek a Vevő és az Eladó közötti minden jogvitát a lehető legnagyobb mértékben jóhiszeműen rendezni. Ha a békés megegyezés nem lehetséges, a vitákat – értékhatártól függően – a kizárólagos illetékességgel rendelkező Pesti Központi Kerületi Bírósághoz vagy a Fővárosi Törvényszékhez kell benyújtani.


19. cikk – Egyéb rendelkezések


1. Az ÁSZF eltérő rendelkezése vagy az Eladó ettől kifejezetten eltérő írásos nyilatkozata hiányában csak azok a dokumentumok képezhetik az ÁSZF hatálya alatt létrejött szerződés részét, amelyeket az Eladó kifejezett írásos nyilatkozatával a szerződés részének elfogad és az ÁSZF hatálya alatt létrejött szerződés hatálybalépésével a szerződés tárgyában létrejött korábbi megállapodások, levelezés, nyilatkozatok, ajánlatok stb. hatályukat vesztik.

2. Jelen ÁSZF, illetve jelen ÁSZF hatálya alatt létrejött szerződés ellenkező rendelkezése hiányában minden értesítést, és minden abból eredő üzenetet, jelen ÁSZF, illetve jelen ÁSZF hatálya alatt létrejött szerződés körébe eső minden jognyilatkozatot, továbbá az együttműködés során tett intézkedéseket, valamint a jogkövetkezményt maga után vonó értesítést írásban, postán (tértivevényes ajánlott levél formájában), vagy egyéb, az átvételt, hitelt érdemlően igazoló módon kell megküldeni vagy kikézbesíteni a másik fél részére, annak címére. Amennyiben az Eladó által a Vevő székhelyére megküldött jognyilatkozat kézbesítése a Vevő érdekkörébe eső okból eredménytelen lenne, úgy a jognyilatkozat közlése és hatályosulása időpontjának a kézbesítés megkísérlésének időpontját kell tekinteni.

3. Az ÁSZF, illetve az annak hatálya alatt létrejött szerződés valamely rendelkezésének esetleges érvénytelensége vagy semmissége nem eredményezi az ÁSZF, illetve az annak hatálya alatt létrejött szerződés egyéb rendelkezéseinek vagy az ÁSZF, illetve az annak hatálya alatt létrejött szerződés egészének érvénytelenségét vagy semmisségét. Ilyen esetben az Eladó és a Vevő az érvénytelenségi vagy semmisségi ok tudomásukra jutásától haladéktalanul tárgyalásokat kezdenek a szerződés módosítására, annak érdekében, hogy a semmis vagy érvénytelen rendelkezést olyan rendelkezéssel pótolják, amelyik megfelel a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek, és leginkább megfelel az ÁSZF-ben, illetve az annak hatálya alatt létrejött szerződésben rögzített érvénytelen, illetve semmis rendelkezés tartalmának, illetve az Eladó és a Vevő eredeti szerződéses akaratának.

4. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben Magyarország jogszabályai – különös tekintettel a Ptk. vonatkozó rendelkezéseire – az irányadók.